3/4 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Promniku przy ul. Strażackiej 7

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 3/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 605/1 położonej w Promniku, ul. Strażacka 7, gm. Strawczyn, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00148576/4 za cenę nie mniejszą niż 246 750 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej o numerze 605/1 o powierzchni 1240 m2.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wybudowanym w 2013 roku o powierzchni 122 m2. Budynek składa się z jednej kondygnacji i poddasza użytkowego. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 137,95 m2, dodatkowo budynek posiada kotłownię o powierzchni 5,24 m2 i garaż o powierzchni 22,00 m2. Na nieruchomości znajduje się również drugi budynek mieszkalny, wybudowany ok. 1975 roku o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 84 m2 oraz powierzchni użytkowej ok. 61,79 m2. Dodatkowo na nieruchomości znajdują się budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy ok. 188 m2.
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty w terminie do dnia 6 czerwca 2024 roku w kancelarii Syndyka przy ul. Klimczaka 1, bud. A, piętro II, 02-797 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii, tj. 09:00 – 17:00) lub przesłać je na adres kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Syndyka). Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłata wadium w kwocie 24 500,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 56 1050 1025 000 0092 9604 9662 do dnia 5 czerwca 2024 roku.
W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty, zbliżonej cenowo, Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż nieruchomości. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta całości ceny sprzedaży. Koszty zawarcia umowy
ponosi w całości oferent. Operat szacunkowy nieruchomości jest udostępniony do wglądu, po wcześniejszym umówieniu, w kancelarii Syndyka przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00.
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro(a)awkancelaria.pl.
Zapraszam do udziału w sprzedaży.

Aktualne oferty na sprzedaż nieruchomości dostępne są również na portalu olx.pl:
https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/Bx7p1/